banner9

Tazminat mağduriyetinin giderilmesi için önemli yasal adım

Tazminat mağduriyetinin giderilmesi için önemli yasal adım

Tazminat mağduriyetinin giderilmesi için önemli yasal adım

Tazminat mağduriyetinin giderilmesi için önemli yasal adım

08 Ağustos 2016 Pazartesi 18:39
Tazminat mağduriyetinin giderilmesi için önemli yasal adım

CHP Hatay milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Mevlüt Dudu, FETÖ kumpası ile ordudan atılan öğrencilerin karşı karşıya olduğu tazminat mağduriyetinin giderilmesi için ilk kez OHAL kararnamesinde değişiklik öngören bir kanun teklifi verdi. Teklifin gerekçesine ilişkin bir değerlendirme yapan Dudu, 31 Temmuz 2016 tarihinde yayınlanan OHAL Kararnamesi ile FETÖ kumpasları ile ordudan atılan askeri öğrencilere çıkarılan tazminatlar iade edildiğini, ancak bu borcu ödeyenlere tazminatlarının iadesi konusunda yapılması gereken değişiklik yapılmadığını belirtti. Dudu, bu mağduriyetin yol açtığı kayıplara ilişkin olarak, "Bu haksız tutum, FETÖ yüzünden geleceklerini kaybeden gençleri ve ailelerini bir kez daha mağdur etmiştir. Yüksek tazminat tutarları ödeyen ailelere, kaybettikleri maddi kayıplar bile verilmemiştir" ifadelerine yer verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, 3 Ağustos 2016 tarihinde yaptığı açıklamada FETÖ konusunda hata yaptığını belirterek özür ve af dilediği de hatırlatan Dudu, bu özrün sözde değil özde olması için FETÖ nedeniyle mağdur olan öğrencilerin uğradıkları tüm zararların karşılanması gerekliliği vurguladı. Dudu şunları söyledi: "CHP olarak OHAL kararnamelerine karşı olmakla beraber; FETÖ mağduru askeri öğrencileri mağdur eden bu durumun en hızlı şekilde düzeltilmesi için OHAL kararnamesinde değişiklik öneren bir yasa teklifi CHP Hatay Milletvekili Av. Mevlüt Dudu tarafından hazırlanmıştır. İlk kez OHAL Kararnamesi’nde değişiklik öngören bu yasa teklifi, bu anlamıyla da ilk oluşturmuştur. Teklif ekte ilginize sunulmaktadır. Teklif konusunda bir soru önergesi de verilmiştir." Dudu'nun verdiği yasa teklifi ve gerekçesi şöyle: "TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede  ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi, ilişikte sunulmuştur. Gereğini arz ederim.  669 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI VE MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ MADDE 1- 25. 07. 2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen 669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin 105 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(2) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar;

  1. a) Herhangi bir sebeple Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı askeri okullardan ayrılan veya çıkarılan askeri öğrencilere ilgili mevzuatı uyarınca borç çıkarılmaz, çıkarılmış borçlar tahsil edilmez ve başlatılmış işlemler durdurulur.
  2. b) Bunlardan bu amaçla yapılmış olan tahsilatlar güncel değerleri üzerinden topluca iade edilir.
  3. c) Askeri öğrencilerin hukuka aykırı olarak ilişiğinin kesilmesinde kasıtlı olanlar hakkında cezai işlem yapılır. Öğrenim giderleri ve tazminatlar kasıt veya ihmali bulunanlara müştereken rücuen ödetilir.
ç) GATA, Harp okulları, Astsubay Meslek Yüksek Okulları, Astsubay Sınıf okulları, Uzman Jandarma okulları öğrencilerinden askeri okul veya yatay geçiş yaptığı okuldaki öğrenimleri sırasında on sekiz yaşından gün alanların bu okullardaki öğrenim sürelerine tekabül eden emeklilik kesenekleri askeri kurumlarınca karşılanır.
  1. d) Durumları 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda aranan genel şartlara uygun olmak koşulu ile askeri öğrenciler, istekleri halinde  tahsil ve branşlarına uygun devlet kadrolarında istihdam edilirler ve askeri okullara giriş tarihine bağlı olarak sigorta haklarını ellerinde bulundururlar.
  2. e) Bu Kanun hükümlerinden yararlandırılan fakülte ve yüksekokul, GATA, Harp Okulları, Astsubay Hazırlama ve Sınıf okulları, Astsubay Meslek Yüksek Okulları, Askeri Liseler ve Uzman Jandarma Okulları öğrencilerine, çıkarıldıkları okuldan mezun olmaları halinde kazanacakları statü gereği kendilerine ödenecek aylık maaş tutarının, çıkarıldığı okulda geçirdiği öğrenim süresi ile çarpımı sonucu elde edilecek tutar kurumunca topluca tazminat olarak ödenir.
  3. f) Fakülte ve yüksekokul, GATA, Harp Okulları, Astsubay Hazırlama ve Sınıf Okulları, Astsubay Meslek Yüksek Okulları ve Uzman Jandarma ve Uzman Erbaş Okullarından 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi sigortalıyken ilişiği kesildikten sonra eşidi bir fakülte veya yüksek okuldan mezun olanlar ile ilişiğinin kesildiği tarihteki emeklilik için zorunlu asgari süreyi bu yasanın yürürlük tarihinde doldurmuş olanlar, askeri okuldan mezun olmuş sayılırlar ve 22 Mart 2011 tarih ve 27882 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile 926 sayılı Kanuna eklenen geçici 32 nci madde ile tanınmış emeklilik haklarından yararlanırlar.
  4. g) Bu kişilerden müracaat tarihi itibariyle emeklilik asgari bekleme süresini doldurmamış olanlar, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartları taşımaları kaydıyla 22 Mart 2011 tarih ve 27882 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile 926 sayılı Kanuna eklenen geçici 32 nci maddede tanınmış atanma ve emeklilik haklarından bihakkın yararlanırlar.”
MADDE 2- 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10 uncu maddesinin 13 üncü bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Harp Okulları, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, fakülte ve yüksekokullar, Astsubay Meslek Yüksekokulları ve Uzman Jandarma Okullarından ilişiği kesilenlerin bu okullarda okudukları sürelerin tamamı; askeri liselerde ATAT kampında geçen süreler muvazzaf askerlikten sayılır. Şu kadar ki, Türk Silahlı Kuvvetleri adına okudukları fakülte ve yüksekokullardan ve askeri liselerden ilişiği kesilenler temel askerlik eğitimine tabi tutulduktan sonra; Harp Okulları, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Astsubay Meslek Yüksek Okullarından ilişiği kesilenler ise bu okullarda geçen sürelerin muvazzaf askerlik hizmet süresini karşılaması kaydıyla temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın, yedeğe geçirilirler.” MADDE 3- 10.03.2011 tarih ve 6191 sayılı “Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu” ile 926 sayılı Kanuna eklenen geçici 32 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “d) Bu fıkranın (c) ve (ç) bentleri kapsamında olanlardan hâlen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışanlar, bulundukları kadroda çalışmaya devam edebilirler veya istekleri halinde, çalıştığı kurumdaki statü ve özlük hakları saklı kalmak üzere bu madde uyarınca ihdas edilen araştırmacı kadrosuna da kurumlarınca atanırlar. Bunlara statüsüne göre bu Kanun hükümleri uyarınca karargâhta görevli emsali sınıf, rütbe ve kıdemdeki subay veya astsubaya ödenmekte olan aylık ve diğer mali haklar (tayın bedeli ve fiilen çalışma karşılığı yapılan ödemeler hariç) ödenir. Aylıklar, emsalleri esas alınarak her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine tabi tutulur. Bu şekilde yükseltilen aylıklarda, azami rütbe tavanı subaylarda kıdemli albay, astsubaylarda iki kademeli kıdemli başçavuştur. Bunlar bu fıkranın (b) bendi veya (c) bendinin (1) numaralı alt bendi hükümleri çerçevesinde emekliye ayrılabilirler.” MADDE 4-  926 Sayılı Kanuna eklenen geçici 32 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “h) Bu kişilere, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiklerinin kesildiği tarihten bu Kanun gereğince emeklilik statüsüne geçirildikleri veya atandıkları tarihe kadar, aynı neşetli emsali subay (general olanlar hariç) veya astsubaylara (subay olanlar hariç) sınıf, rütbe ve kıdemi üzerinden ödenen maaş ve eklentilerinin güncel toplam tutarından, emsallerinin ödemiş olduğu emeklilik keseneği ve OYAK  aidatları toplam güncel tutarları düşüldükten sonra geriye kalan tutar ilgili Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca topluca tazminat olarak ödenir. Bunlardan daha önce emekli olanlara ödenen emekli aylıkları da güncel değeri itibarıyla ödenecek tazminattan mahsup edilir. Emsallere kurumlarınca ödenen emeklilik kesenekleri ile  emsallerinin ödemiş olduğu OYAK  aidatlarına isabet eden kâr payları güncel tutarlar üzerinden kurumlarınca ilgili kurumlara ödenir. Bu kişiler OYAK üyeliğinden doğan haklardan, intibaklarının yapıldığı rütbe ve kıdem üzerinden aynı şartlar altında yararlandırılır.” MADDE 5- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 6- Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. GENEL GEREKÇE: Türk Silahlı Kuvvetleri içinde Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) mensup cuntacı subayların 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirdiği darbe girişimi, Türkiye Cumhuriyeti’nin rejimini yok etmeyi hedef almıştır. Bu yasa teklifi ile Türk Silahlı Kuvvetleri’ni ele geçirme faaliyetleri çerçevesinde son 20 yıldır çalışmaların yoğunlaştıran FETÖ mensubu subayların ordu içindeki vatansever askeri öğrencilere yönelik hukuk dışı işlemleri nedeniyle yarattıkları mağduriyetler ile mesleki ve sosyal hak kayıplarının giderilmesi amaçlanmaktadır. Askeri fakülte, yüksekokul ve askeri okullardan idari tasarruflarla ilişiği kesilen, özellikle de askeri öğrenci disiplin mevzuatı kullanılarak disiplinsizlik, başarısızlık, akademik yetersizlik suçlamaları ile kendisi veya velisi  baskı altına alınan ve kendi istekleri ile öğrencilikten ayrılmış gibi işlem yapılan çok sayıda askeri öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrenciler, FETÖ yapılanması nedeniyle hak aranmasının imkansız hale gelmesinden dolayı yargıya müracaat hakkını da kullanamamış, kullananlar ise sonuç alamamışlardır. FETÖ nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri’yle ilişikleri kesilen personelin özlük haklarının telafisi için hazırlanan bu yasa teklifi ile askeri okullardan ayrılmaya zorlananlara çıkarılan borçların tahsilatının durdurulması ve ödenenlerin iade edilmesi amaçlanmaktadır. Öğrenimine devam edememiş veya işsiz kalmış bu gibi kişilerin mümkün olduğunca yaşı müsait olanların öğrenimlerinin devamını sağlamak, yaşı uygun olmayıp da işsiz kalmış olanların ise sosyal güvenlik haklarından yararlanmalarını sağlamak veya memuriyette istihdamları suretiyle mağduriyetlerinin telafisi öngörülmektedir. İşbu yasa teklifi ile mağdur edilen öğrencilere devreleri esas alınarak denklik seviyesinde memuriyet verilmesi, harp okulu yıllarında kesilen SGK ödemelerinin emeklilik ve sigorta başlangıcına dahil edilmesi, askeri okullarda geçirilen sürelerin askerlik muafiyeti olarak sayılarak, bugüne kadar yaşanan hak kayıplarının telafisi amaçlanmıştır.  MADDE GEREKÇELERİ MADDE 1- 669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin 105 inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile bu Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girene kadar herhangi bir sebeple Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı askeri okullardan ayrılan ve çıkarılan öğrencilere borç tahsil edilmeyecektir. Bugüne kadar ödenen tazminatlar da güncel değeri üzerinden iade edilecektir. Askeri öğrencilerin hukuka aykırı olarak ilişiğinin kesilmesinde kasıtlı olanlara öğrenim giderleri ve tazminatlar rücuen ödetilecektir. GATA, Harp okulları, Astsubay Meslek Yüksek Okulları, Astsubay Sınıf okulları, Uzman Jandarma okulları öğrencilerinden askeri okul veya yatay geçiş yaptığı okuldaki öğrenimleri sırasında on sekiz yaşından gün alanların bu okullardaki öğrenim sürelerine tekabül eden emeklilik kesenekleri askeri kurumlarınca karşılanacaktır. İşbu yasa teklifi ile mağdur edilen öğrencilere devreleri esas alınarak denklik seviyesinde memuriyet verilmesi, harp okulu yıllarında kesilen SGK ödemelerinin emeklilik ve sigorta başlangıcına dahil edilmesi, askeri okullarda geçirilen sürelerin askerlik muafiyeti olarak sayılarak, bugüne kadar yaşanan hak kayıplarının telafisi amaçlanmıştır. Bu kanun hükümlerinden yararlandırılan fakülte ve yüksekokul, GATA, Harp Okulları, Astsubay Hazırlama ve Sınıf Okulları, Astsubay Meslek Yüksek Okulları, Askeri Liseler ve Uzman Jandarma Okulları öğrencilerine, çıkarıldıkları okuldan mezun olmaları halinde kazanacakları statü gereği kendilerine ödenecek aylık maaş tutarının, çıkarıldığı okulda geçirdiği öğrenim süresi ile çarpımı sonucu elde edilecek tutar kurumunca topluca tazminat olarak ödenecektir. MADDE 2- Madde metni ile 1111 sayılı Askerlik Kanunun 10 uncu maddesinin 13 üncü bendi değiştirilmiş, askeri öğrencilerin askeri okullarda geçirilen süreleri askerlik muafiyeti kapsamına alınmıştır. MADDE 3- 6191 sayılı Kanun’un geçici 32 nci maddesi, TSK’dan ayrılmalarını müteakiben hâlen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışanların da ihdas edilen araştırmacı kadrolarına atanmalarını şart kılmış, böylece emekli olarak veya araştırmacı kadroya atanarak bu yasadan önce elde ettikleri statülerini yitirmelerine yol açmıştır. Madde metni ile bu gibi kişiler zaten kamu görevinde çalıştıklarından, araştırmacı kadrolarına atananların yararlandığı tüm haklardan çalıştığı kurumda yararlanmak suretiyle burada çalışmaya devam etmeleri, bu yolla hem kazandıkları statülerini kaybetmemeleri, hem de yürüttükleri kamu hizmetlerini aksatmamaları amaçlanmaktadır. MADDE 4- Madde metni ile aynen emekli keseneklerinde olduğu gibi OYAK kar paylarının kurumca OYAK’a yatırılması, aidatların güncel tutarının ise ikramiyeden mahsup edilerek kişilere ödenmesi suretiyle bu hakkın ihyasının hakkaniyetli bir şekilde çözülmesi amaçlanmaktadır. MADDE 5- Yürürlük maddesidir. MADDE 6- Yürütme maddesidir."
Son Güncelleme: 09.08.2016 09:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.