Cemevleri için özel düzenleme!

AKP, yeni müfredatta yine Alevilerin taleplerini ortaya koymamış, bugüne kadar yaptığı Alevi çalıştaylarını göstermelik yaptığını kanıtlamıştır. AHİM kararları yeni müfredatta dikkate alınmamış, imam hatiplere cihat öğretimi müfredata alınmış ama Alevi inancı ve kültürüne ilişkin öğretiler yok sayılmıştır. CHP Hatay Vekili Av. Mevlüt Dudu, Bu çerçevede Türkiye’nin kabul ettiği uluslararası sözleşmeler ile Anayasa’nın din ve vicdan hürriyeti ilkesi esas alınarak, cemevlerine “ibadethane” statüsü verilmesi için 442 sayılı Köy Kanunu,  6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu başta olmak üzere toplam 14 kanunda değişiklik yapan bir yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Cemevleri için özel düzenleme!

AKP, yeni müfredatta yine Alevilerin taleplerini ortaya koymamış, bugüne kadar yaptığı Alevi çalıştaylarını göstermelik yaptığını kanıtlamıştır. AHİM kararları yeni müfredatta dikkate alınmamış, imam hatiplere cihat öğretimi müfredata alınmış ama Alevi inancı ve kültürüne ilişkin öğretiler yok sayılmıştır. CHP Hatay Vekili Av. Mevlüt Dudu, Bu çerçevede Türkiye’nin kabul ettiği uluslararası sözleşmeler ile Anayasa’nın din ve vicdan hürriyeti ilkesi esas alınarak, cemevlerine “ibadethane” statüsü verilmesi için 442 sayılı Köy Kanunu,  6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu başta olmak üzere toplam 14 kanunda değişiklik yapan bir yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

18 Ağustos 2017 Cuma 14:13
Cemevleri için özel düzenleme!

Bu düzenlemeler ile “cami, mescit, sinagog, havra gibi” gibi “cemevleri” de ibadethane statüsüne alınmaktadır. Böylece kanun uygulayıcısının ya da yüksek yargının içtihatlarında ikileme düşmesinin önü kapatılmaktadır.

 

Köy Kanunu değiştirilerek, cami gibi “cemevleri” de köyün orta malları kapsamına alınarak, ibadethane statüsü hukuki güvenceye alınmaktadır.

 

Cemevlerinin cami, mescit ve diğer ibadethaneler gibi aydınlanma giderlerinin karşılanmasının yanı sıra, Bina Vergisi, Gelir Vergisi, bina inşaat harcı, iskan harcı, Kurumlar Vergisi, Elektrik ve Havagazı Vergisi gibi muafiyetlerden yararlanması sağlanmaktadır.

 

Teklif ile Toplu Konut İdaresi’nin kaynaklarının cemevi inşaatı için de kullanılması, İmar Kanununun değiştirilerek, cemevlerinin yasal statüde tanımlanması sağlanmaktadır.

İşte o teklif:

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

442 sayılı Köy Kanunu’nda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmaktadır.

Gereğini arz ederim. 21.06.2017

GEREKÇE

Türkiye’nin sosyo-politik din gerçekliğinin ayrılmaz bir parçası olan Alevilik, inanç ve gelenek bütünü çerçevesinde Türk hukuk sisteminde yer bulmalıdır.

Devletin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliğini tanımlayan Anayasa’nın 2 ikinci maddesi, herkesin vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyeti ile ibadet, dini ayin ve törenlerin serbest olduğunu belirten Anayasa’nın 24 üncü maddesi ile herkesin din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeden kanun önünde eşitliğini tanımlayan 10. maddesi gereği cemevlerine ibadethane statüsü verilmesi gerekmektedir.  

Devletin, din ve vicdan hürriyetinin serbestçe icra edilmesi için gereken düzenlemeleri yapma ve tedbirleri alma yükümlülüğü bulunmaktadır. Alevi kesimin ibadet ve dini inanç anlayışları çerçevesinde cemevlerine hukuki statü kazandırılarak mevcut sorunun laiklik anlayışı içinde çözülmesi amaçlanmaktadır.

Türkiye’nin de tarafı olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 9 uncu maddesinde, “Herkes, düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir; bu hak, din ve inanç değiştirme özgürlüğü ile tek başına veya topluca, kamuya açık ve kapalı ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veya inancını açıklama özgürlüğüne sahiptir” denilmiştir.

AİHS’in ayrımcılık yasağını tanımlayan 14 üncü maddesinde de hiçbir, din, siyasal ve diğer kanaate ayrımcılık yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM); 203 Türk vatandaşının, Türkiye Cumhuriyeti’nin AİHS’nin 9. maddesini ihlal ettiğine yönelik 31 Ağustos 2010 tarihinde açtığı dava sonucunda önemli kararlar almıştır. 27 Nisan 2016 tarihinde alınan kararda; Türkiye’de ulusal mevzuat uyarınca cami, kilise ve sinagogların elektrik faturalarını ödemekten muaf olduğu vurgulanmıştır.

Türkiye’de ulusal makamların cemevlerini “ibadethane” olarak kabul etmediği için iç hukukta tanınan avantajlardan mahrum bıraktığına işaret eden Mahkeme Kararında; bunun AİHS’nin 9 uncu ve 14 üncü maddesine aykırı olduğu, Alevi kesimine ayrımcılık yapıldığı ifade edilmiştir.

AİHM; “Kanaatimizce konunun düğüm noktası; kesin olarak Türkiye’deki nüfusun çoğunluğu tarafından tatbik edilen İslamiyet’in Sünni yorumuna ayrıcalıklı muamele yapılması ve fakat elektrik faturalarını ödemekten muaf tutulma imkânı gibi bazı istisnalar dışında diğer dinlere benzer bir muamelede bulunulmamasıdır” tespitini yapmıştır.

Türkiye’nin “İslamiyet’in Sünni yorumuna özel ve imtiyazlı bir statü tanımaya hakkı olup olmadığı” sorusunu yönelten AİHM; bir dinin tarihi ve kültürel sebeplerle Devlet içinde imtiyazlı bir statüye sahip olunabileceğinin içtihatlarla kabul edildiği, ancak farklı dini gruplara da ayrımcılık gözetilmemesi  gereğine vurgu yapmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 90 ıncı maddesinde; Türkiye’de yürürlüğe konmuş uluslararası andlaşmaların kanun hükmünde olduğu, Anayasa’ya aykırılık iddiasında bulunulamayacağı, milletlerarası andlaşma ile Anayasa’nın aynı konuda farklı hükümler içermesi halinde milletlerarası andlaşmanın esas alınacağı hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede Türkiye’nin kabul ettiği uluslararası sözleşmeler ile Anayasa’nın din ve vicdan hürriyeti ilkesi esas alınarak, cemevlerine “ibadethane” statüsü verilmesi için 442 sayılı Köy Kanunu,  6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu başta olmak üzere toplam 14 kanunda değişiklik yapılmıştır. Bu düzenlemeler ile “cami, mescit, sinagog, havra gibi” gibi “cemevleri” de ibadethane statüsüne alınmaktadır. Böylece kanun uygulayıcısının ya da yüksek yargının içtihatlarında ikileme düşmesinin önü kapatılmaktadır.

Köy Kanunu değiştirilerek, cami gibi “cemevleri” de köyün orta malları kapsamına alınarak, ibadethane statüsü hukuki güvenceye alınmaktadır.

Cemevlerinin cami, mescit ve diğer ibadethaneler gibi aydınlanma giderlerinin karşılanmasının yanı sıra, Bina Vergisi, Gelir Vergisi, bina inşaat harcı, iskan harcı, Kurumlar Vergisi, Elektrik ve Havagazı Vergisi gibi muafiyetlerden yararlanması sağlanmaktadır.

Teklif ile Toplu Konut İdaresi’nin kaynaklarının cemevi inşaatı için de kullanılması, İmar Kanununun değiştirilerek, cemevlerinin yasal statüde tanımlanması sağlanmaktadır.

Cemevleri ibadethane statüsüne alındığı için içki satışı yapan yerler ile otogaz istasyonları ve depolama tanklarının diğer ibadethaneler gibi cemevlerine belirli mesafede olması sağlanmaktadır. Türk Ceza Kanununda yapılan değişiklik ile de uyuşturucu kullanımı ve satışı suçlarının tüm ibadethaneler gibi cemevlerine yakın yerlerde işlenmesi halinde cezaların artırımı düzenlenmektedir.

442 SAYILI KÖY KANUNUNDA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 18/03/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanunu’nun 2 nci maddesinde “cami” ibaresinden sonra gelmek üzere “cemevi vb. ibadethaneler,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- 2/3/2005 tarihli ve 5307 tarihli Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında “camilere” ibaresinden sonra gelmek üzere “cemevleri vb. ibadethanelere,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 36 ıncı maddesinin 2 inci bendinde yer alan “mescit” ibaresinden sonra gelmek üzere “cemevi,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda 73 üncü maddesinin 16 ncı fıkrası şu şekilde değiştirilmiştir:

“Büyükşehir belediyelerince, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen alanlar ile 5366 sayılı Kanuna göre yenileme alanı ilan edilen alanlarda veya bu Kanunun 75 inci maddesine göre kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapmaları hâlinde, büyükşehir belediye meclisi kararı ile, yıkılan cami, mescit, cemevi, kilise, havra vb. ibadethane ve yurtların yerine veya ihtiyaç duyulan yerlerde ibadethane ve yurt inşa edilebilir.”

MADDE 5- 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda yer alan Geçici 6 ncı maddenin 3 üncü fıkrasında yer alan “ibadethanelere” ibaresinden önce gelmek üzere “cami, mescit, cemevi, kilise, havra vb.” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 - 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (g) bendinde yer alan “ibadethaneler” ibaresinden önce gelmek üzere “cami, mescit, cemevi, kilise, havra vb.” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının 5 inci bendinde yer alan “ibadethaneler” ibaresinden önce gelmek üzere “cami, mescit, cemevi, kilise, havra vb.” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun Ek 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan “ibadethane” ibaresi, “cami, mescit, cemevi, kilise, havra vb. ibadethaneler” ibaresi olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9- 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“b) Hastane, prevantoryum, sanatoryum, dispanser ve benzeri sağlık kuruluşları, okullar ve öğrenci yurtları, Kur’an kursu gibi dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan cami, mescit, cemevi, kilise, havra vb. ibadethaneler ile bunların müştemilatından ve hayır cemiyetlerinin yaptığı binalardan,”

MADDE 10- 12/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan “öğrenci yurtları ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “cami, mescit, cemevi, kilise, havra vb.” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11- 24/2/1984 tarihli ve 2982 sayılı Konut İnşaatında Ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları Tanınması Hakkında Kanun’un 10 uncu maddesinde yer alan “ibadethaneler” ibaresinden önce gelmek üzere “cami, mescit, cemevi, kilise, havra vb.” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin (ç) bendinde yer alan “ibadethaneler” ibaresinden önce gelmek üzere “cami, mescit, cemevi, kilise, havra vb.” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13- 2/3/1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendinde yer alan “ibadethane” ibaresi “cami, mescit, cemevi, kilise, havra vb. ibadethaneler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan 188 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “ibadethane” ibaresi ile 191 inci maddesinin 10 uncu fıkrasında geçen “ibadethane” ibaresi “cami, mescit, cemevi, kilise, havra vb. ibadethaneler” olarak değiştirilmiştir.

         MADDE 15-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

         MADDE 16- Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- Maddede yapılan düzenleme ile 442 sayılı Köy Kanununun 2 nci maddesi değiştirilerek “cemevi” de “cami” gibi ibadethane statüsüne alınarak, köyün orta malları kapsamına sokulmuştur. Teklifte; bu çerçevede köy teşkil etmesinde, cami gibi cemevlerinin de esas alınması amaçlanmıştır.

Madde 2- Maddede yapılan düzenleme ile 5307 tarihli Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrası değiştirilerek, cami gibi cemevleri de “ibadethane” statüsünde yasa kapsamına alınmıştır. “Vb.” ibaresi eklenerek, kilise ve sinagogların da yasa kapsamına girmesi sağlanmıştır. Teklif ile otogaz istasyonları ve depolama tanklarının cami gibi cemevleri ve diğer ibadethanelere mesafesinin teknik düzenlemelere uygun olması amaçlanmıştır.

Madde 3- Maddede yapılan düzenleme ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 36 ıncı maddesinin 2 inci bendi değiştirilmekte ve “cemevi” de ibadethane kapsamına alınmaktadır. Teklif, cemevlerinin de ibadethane statüsüne alınması ile cami, mescit, kilise ve havra gibi elektrik ve havagazı vergisinden muaf tutulmasını amaçlamaktadır.

Madde 4- Maddede yapılan düzenleme ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda 73 üncü maddesinin 16 ncı fıkrası değiştirilerek, “ibadethane” kapsamına giren mabetlerin çerçevesi çizilmiştir. Cami, mescit, cemevi, kilise ve havranın ibadethane kapsamına girdiği belirtilmiştir. Teklif ile kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen alanlar ile 5366 sayılı Kanuna göre yenileme alanı ilan edilen alanlarda, büyükşehir belediye meclis kararı ile yıkılan cami, mescit, cemevi, kilise, havra gibi ibadethane ve yurtların yerine veya ihtiyaç duyulan yerlerde ibadethane ve yurt inşa edilebilmesi sağlanmıştır.

Madde 5- Maddede yapılan düzenleme ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda yer alan Geçici 6 ncı maddenin 3 üncü fıkrasında yapılan değişiklik ile “ibadethane” kapsamına giren mabetler sıralanmıştır. “Cami, mescit, cemevi, kilise, havra vb.” mabetlerin ibadethane kapsamında olduğu belirtilerek, aydınlatma giderlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanması hükme bağlanmıştır.

Madde 6- 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (g) bendi değiştirilerek, “ibadethaneler” kapsamına giren mabetler tanımlanmıştır.  “Cami, mescit, cemevi, kilise, havra v.b”nin ibadethane olduğu ifade edilerek, kiraya verilmemek kaydıyla daimi olarak Bina Vergisinden muaf tutulmaları sağlanmıştır.

Madde 7- Maddede yapılan düzenleme ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının 5 inci bendinde değişiklik yapılarak, mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethanelerin çerçevesi çizilmiştir. “Cami, mescit, cemevi, kilise, havra vb.” ibaresi eklenerek, ibadethane tanımına açıklık getirilmiştir. Teklif ile cami, mescit, kilise ve havra gibi cemevlerinin de inşaatı için yapılan her türlü harcamalar ve bu amaçla yapılan nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamının Gelir Vergisi indirimine tabi tutulması sağlanmaktadır.

Madde 8- Maddede yapılan düzenleme ile 3194 sayılı İmar Kanununun Ek 2 nci maddesinin 2 nci fıkrası değiştirilerek, “ibadethane” kapsamına giren mabetlere yer verilmektedir. “Cami, mescit, cemevi, kilise, havra vb.” mabetlerin ibadethane  tanımına girdiği, ilçe ve kasabalarda mülki idare amirinin izni alınmak ve imar mevzuatına uygun olmak kaydıyla yapılabileceği hükme bağlanmaktadır.

Madde 9- Madde yapılan düzenleme ile 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendi değiştirilerek, “ibadet yeri” ve “mescit” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır. Aynı bentte tekrar edilen “ibadethaneler” ibaresine açıklık getirilerek, hukuki tartışmaların önüne geçilmesi amaçlanmıştır. “Cami, mescit, cemevi, kilise, havra vb” ibaresi eklenerek, ibadethane kapsamına giren mabetler tanımlanmıştır. Böylece cemevlerinin ve diğer ibadethanelerin de bina inşaat harcı ve iskân harcı ile ilave harçlardan muaf tutulmaları sağlanmıştır.

Madde 10- Maddede yapılan düzenleme ile 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrası değiştirilerek, “ibadethane” kapsamına giren mabetlere yer verilmektedir. “Cami, mescit, cemevi, kilise, havra vb.” ibaresi eklenerek, cemevleri de ibadethane statüsüne alınmaktadır. Bu yolla perakende ve açık içki satışı yapan yerler ile cemevleri arasında en az 100 metre mesafe bulunması sağlanmaktadır.

Madde 11-Maddede yapılan düzenleme ile 2982 sayılı Konut İnşaatında Ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları Tanınması Hakkında Kanun’un 10 uncu maddesinde yer alan “ibadethaneler” ibaresine açıklık getirilmiştir.  “Cami, mescit, cemevi, kilise, havra vb.” ibaresi eklenerek, ibadethane kapsamına giren mabetler tanımlanmaktadır. Teklif ile cemevlerinin de umuma açık bulunan ibadethane statüsünde olması ve yasa uygulaması içinde konut sayılması sağlanmaktadır. Böylece cemevlerinin de vergi, resim, harç istisna ve muafiyetlerinden yararlanması amaçlanmaktadır.

Madde 12- Maddede yapılan düzenleme ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin (ç) bendi değiştirilerek, “ibadethane” ibaresine açıklık getirilmektedir. “Cami, mescit, cemevi, kilise, havra vb.” ibaresi eklenerek, ibadethane statüsüne giren mabetlere yer verilmektedir.  Teklif ile cemevlerinin de inşası için yapılan her türlü harcama ve bunun için yapılan her türlü bağış ve yardım ile faaliyetlerini devam ettirebilmesi için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamının Kurumlar Vergisi indirimine tabi tutulması sağlanmaktadır.

Madde 13- Maddede yapılan düzenleme ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendinde yer alan “ibadethane” ibaresine açıklık getirilmiştir. “Cami, mescit, cemevi, kilise, havra vb. ibadethaneler” denilerek, hukuki tereddütlerin önüne geçilmiş ve cemevleri de ibadethane kapsamına alınmıştır. Teklif ile Toplu Konut İdaresi’nin  cemevlerinin teşviki için yatırım ve işletme kredisi vermesi amaçlanmıştır.

Madde 14- Maddede yapılan düzenleme ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan 188 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “ibadethane” ibaresinin çerçevesi çizilmiştir. “Cami, mescit, cemevi, kilise, havra vb. ibadethaneler” denilerek cemevlerinin de ibadethane kapsamına girdiği belirtilmiştir.

Teklif ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapanların, cami, mescit, kilise ve havra gibi cemevlerine de 200 metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umama açık yerde bu suçu işlemeleri halinde verilecek cezaların yarı oranda arttırılması öngörülmüştür.

Aynı maddenin 191 inci maddesinin 10 uncu fıkrasında geçen “ibadethane” ibaresinde benzer düzenlemeye gidilmiştir. “Cami, mescit, cemevi, kilise, havra vb. ibadethaneler” denilerek, ibadethane kapsamına giren mabetlere yer verilmiştir. Bu değişiklik ile cami, mescit, kilise ve havra gibi cemevlerine 200 metre mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde uyuşturucu satın alan, kabul eden ve kullanan kişilerin cezalarının da yarı oranda arttırılması öngörülmüştür.

Madde 15- Yürürlük maddesidir. Yapılacak değişikliğin bir an önce yürürlüğe girmesi ve mağduriyetlerin derhal giderilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 16- Yürütme maddesidir."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.